Algemene voorwaadren

1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van The Roots.
1.2. The Roots (KvK nr. 64864472) bereikbaar via: 8071 CN Nunspeet, Stationslaan 38 te Nunspeet of info@thetoots.nl.
1.3. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coaching trajecten.
1.4. Deelnemer: degene die aan een opleiding van The Roots deelneemt.
1.5. Incompany traject: een maatwerkopleiding die The Roots exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met The Roots.
1.7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
1.8. Opleiding: training, Incompany traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van The Roots. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Intercompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).
1.9. Offerte: ieder aanbod van The Roots tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen The Roots en een Opdrachtgever.
1.11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.12. Partijen: The Roots en Opdrachtgever tezamen.
1.13. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij The Roots.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van The Roots, inschrijving bij of opdracht aan The Roots en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door The Roots.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden The Roots slechts indien deze door The Roots schriftelijk zijn bevestigd.
3.5. Een (telefonisch) doelstellendgesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met The Roots gesloten Overeenkomsten leiden voor The Roots tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen The Roots en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden The Roots dus niet.
4.3. The Roots is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als The Roots voor de uitvoering van een met The Roots gesloten overeenkomst derden inschakelt, is The Roots gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. The Roots, haar medewerkers en/of door The Roots ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen

6.1. Alle door The Roots genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.The Roots.nl
6.2. The Roots kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden

7. Facturering en betaling

7.1. The Roots factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan The Roots verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Verplaatsing of annuleringen door Femconnect

8.1. The Roots is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan The Roots betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).
8.2. The Roots is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan The Roots betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen
9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat The Roots gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan The Roots verschuldigd.
9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren coaching
9.6. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat The Roots gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.
9.7. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Annuleren Incompany trajecten
9.8. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat The Roots gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door The Roots gemaakte kosten (door The Roots te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
b. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door The Roots is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door The Roots gemaakte kosten (door The Roots te specificeren).

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan The Roots betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van The Roots op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van The Roots mocht komen vast te staan, is The Roots slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. The Roots is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met The Roots gesloten overeenkomst, is The Roots daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
11.3. The Roots is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat The Roots bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van The Roots voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan The Roots door de verzekeraar van The Roots.
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van The Roots of diens leidinggevende ondergeschikten.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door The Roots ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft The Roots houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens

13.1. The Roots verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door The Roots.

14. Medewerkers van femconnect

14.1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die The Roots inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan The Roots verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s).

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Juni 2022